Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven handler om at alle skal få delta med like vilkår på alle samfunnsarenaer, blant annet uavhengig av funksjonsvariasjon. Grunnlaget for loven er at alle innbyggere skal være likeverdige borgere, og den stiller derfor krav til blant annet universell utforming.

Universell utforming av IKT

Forskriften for § 18, som handler om universell utforming av IKT-løsninger, ble  aktiv 1. juli 2013, først fire og et halvt år etter at daværende Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådde i kraft. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), nivå AA, med noen unntak for multimedia.

Etter 1. juli 2014 må alle nye løsninger som lanseres tilfredsstille kravene satt i forskriften. Fra 1. juli 2017 inkluderer dette også IKT-løsninger i skole og utdanning, inkludet digitale læremidler. Grovt sett må ikke nettstedseiere redesigne for å følge kravene, men hvis det gjøres nytt design må kravene følges. Det er likevel en siste frist for redesign innen 1. januar 2021.

Veileder og retningslinjer

Flere av Funkas oppdrag har vært viktige for å drive arbeidet med og forståelsen av universell utforming fremover. Særlig våre oppdrag for Difi har vært viktige for å løfte arbeidet med universell utforming i Norge.

Funkas tillitsoppdrag og utredninger

Forskriften for universell utforming av IKT, åpnes i nytt vindu

Norsk oversettelse av Web Content Accessibility Guidelines, åpnes i nytt vindu

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), åpnes i nytt vindu