Det norska direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap valde Funka

Den norska motsvarigheten till den svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, heter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DBS. Myndigheten har anlitat Funkas experter på tillgänglighet och användbarhet för att genomföra Funkas omfattande granskningar av tillgänglighet på webbplatser om säkerhet i vardagen och krisberedskap.

Syftet med granskningen är att säkra att alla får den information han eller hon behöver för att kunna hantera en nödsituation. Personer med funktionsnedsättning ses som en speciellt sårbar grupp och därför är arbetet med tillgänglighet extra viktigt.

Genom noggrann analys fick vi en bra överblick över var vi behöver förbättra oss. Vad som för oss uppfattas som osynliga redaktionella genvägar visade sig få allvarliga konsekvenser för ett antal användare. Det blev en tankeställare. Rapporten ger också en god grund för att diskutera användningen av resurser och prioriteringar internt, säger Henriette Magnussen, kommunikationsrådgivare på DSB.

För att säkerställa att webbplatserna faktiskt tjänar hela befolkningen; personer med funktionsnedsättning, äldre, oerfarna datoranvändare, medborgare vars modersmål inte är norska med flera genomförde Funka inte bara de grundläggande granskningarna av att webbarna uppfyller lagkraven. I och med de mer omfattande analyserna sätter vi ribban högre och kontrollerar att alla användare, oavsett förmåga, kan hantera gränssnitten.

DSB har tidigare deltagit på Funkas Tillgänglighetsdagar och fått insikt om Funkas djupa expertis på det sättet. Henriette Magnussen, kommunikationsrådgivare på DSB säger följande om uppdraget:

DSB är underställt det norska Justie- och beredskapsdepartementet som är pådrivande med att förebygga olyckor, kriser och andra oönskade händelser. Webbplatserna kriseinfo.no och sikkerhverdag.no, som bägge drivs av DSB, har till uppgift att tjäna medborgarna före, under och efter en krissituation.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot att arbeta tillsammans med det norska direktoratet för samhällsäkerhet och beredskap i det vidare arbetet med webbtillgänglighet.

Funkas analyser