Ekobrottsmyndigheten satsar på tillgängliga texter

Funka har hjälpt Ekobrottsmyndigheten att göra ett antal webbtexter mer tillgängliga. Varför har ni valt att uppdatera texterna?

Vi lanserade en ny webbplats i oktober 2010, och i samband med utvecklingen av den nya webbplatsen såg vi ett behov att också uppdatera innehållet i stor utsträckning och göra en översyn av både text- och bildmaterial. Textbearbetningen behövdes då många av texterna på vår förra webbplats var skrivna på helt eller delvis ”juridisk svenska” och innehöll både långa meningar och svåra ord. Avsikten med bearbetningen var att förenkla texterna och öka läsbarheten, utan att för den skull påverka sakinnehållet i informationen.

Viss terminologi är naturligtvis nödvändig men där försöker vi i största möjliga mån arbeta med förklaringar, synonymer och beskrivningar. Vår målsättning är att ha en hög tillgänglighet och textmaterialet på webbplatsen är en viktig grundpelare i detta, säger Gustav Dahlin, webbredaktör på Ekobrottsmyndigheten.

Hur arbetar ni för att skapa nya samt underhålla befintliga texter så att de är tillgängliga och begripliga?

Underhåll görs löpande där vi upptäcker saker som kan förbättras. När det gäller skapande av nya texter, och även underhåll, försöker vi vara konsekventa i terminologi, ton, tilltal etc. Det är viktigt att texterna talar till besökaren på samma sätt och att det finns en röd tråd som ur den aspekten genomsyrar allt språkligt material. Ofta går saker också att förenkla mer än man tror, och för det mesta tittar flera personer med olika yrkesroller på en text innan den publiceras på vår webbplats.

Vi alla är mer eller mindre berörda av texter. Kan det vara så att vissa brott uppstår därför att lagskrivningarna är så svåra att begripa - att människor vill göra rätt men gör fel för att de inte förstår blanketterna eller instruktionerna?

Det är inte ett ovanligt fenomen att den typen av information upplevs som svårbegriplig och onödigt krånglig. Ibland går det inte att undvika att saker blir komplicerade, men ofta går det att förenkla. Det är särskilt viktigt för offentlig förvaltning och statliga myndigheter, då det ytterst handlar om att det demokratiska samhället ska fungera på ett bra sätt.

På Ekobrottsmyndigheten arbetar vi främst med att utreda och lagföra brott, men också med att förebygga brott. Vi gör till exempel riktade insatser och har ett antal brottsförebyggande informationsfoldrar om olika ämnesområden, samt en ungdomssajt, www.ekobrott.se. För att detta arbete ska ha önskad effekt är det av yttersta vikt att de tänkta mottagarna tar till sig informationen. Och för det krävs tydlighet, konkretion och enkelhet.