Funka utbildar hela FMVs personal i tillgänglighet

Försvarets Materielverk, FMV, strävar efter att vara en tillgänglig arbetsplats. Därför gör FMV i år en stor satsning för att öka kunskapen hos alla personal om vad tillgänglighet och funktionsnedsättning egentligen innebär.

FMV har varje år fokus på aktuella och viktiga frågor.

Vi jobbar med ett strukturerat mångfaldsarbete med syfte att öka medvetenheten inom olika områden, berättar Siv Lundgren, HR-strateg och en av de ansvariga inom FMV:s styrgrupp  för tillgänglighet. Tidigare år har fokus varit på exempelvis jämställdhet och kulturella bakgrunder.

I år har turen alltså kommit till tillgänglighet och Funka håller seminarium för samtliga anställda inom FMV.

Seminarier för alla under året

Seminarierna är runt en timme långa och sker i samband med avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. Innehållet är blandat, vi pratar om allt från bemötande och terminologi (det vill säga att det numera inte heter ”handikappad” utan ”person med funktionsnedsättning”) till hur det skulle vara att ha en kollega som är döv eller har adhd. Vi tittar också på hur många personer med funktionsnedsättning som tar examen från svenska universitet. En ingång till FMV:s egen verksamhet är just att allt fler får möjlighet att ta en akademisk examen och därmed också har kompetens att söka kvalificerade arbeten, exempelvis på FMV. Naturligtvis berättar vi också hur FMV arbetar med tillgänglighet på arbetsplatsen.

Många berättar om egna erfarenheter

Seminarierna är uppskattade och för många är informationen om tillgänglighet och funktionsnedsättning ny. Många blir både berörda, engagerade och ibland upprörda. Ibland blir det livliga diskussioner om ökade kostnader för att anställa en kollega med funktionsnedsättning. Ibland handlar samtalen om egna erfarenheter av funktionsnedsättningar, eller erfarenheter inom familj och vänner. Och några vågar för första gången också säga till kollegorna att han eller hon har en funktionsnedsättning som exempelvis läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Ganska många blir uppriktigt förvånade över att få veta att de flesta funktionsnedsättningar faktiskt går att kompensera med bra hjälpmedel och en stödjande omgivning: ”Jaha, går det att jobba här även om man är blind”, är en ganska vanlig kommentar.

”Dynamiken i arbetsgrupper blir mer spännande och kreativ”

Som myndighet har FMV ett uttalat ansvar att vara föredöme för andra och givetvis att följa de lagar och förordningar som finns. I det läget är det kanske lätt att tänka att det här med tillgänglighet är en plikt, och något svårt, dyrt och jobbigt. Men FMV har valt att se på tillgänglighetsfrågorna ur ett lustperspektiv, som någonting berikande och givande. Så här skriver FMV om vinsterna med en tillgänglig arbetsplats:

  • ”Större medvetenhet och insikt om att det är kompetens som är avgörande
  • Dynamiken i arbetsgrupper blir mer spännande och kreativ
  • Människors olika erfarenheter och tankesätt kan bidra till ökad produktivitet
  • Mindre machokultur och -attityd genom ökad insikt om eget förhållningssätt till varandras olikheter.”

Låt oss hoppas att fler myndigheter, organisationer och företag tänker likadant.