Stockholms stad valde Funka

Efter att ha genomfört inlevelseövningar åt exploateringskontoret i Stockholms stad, intervjuade vi projektledare Katarina Kronheffer om vilka lärdomar som dragits av utbildningen.

Ni har anlitat Funka för att arrangera inlevelseövningar där deltagare får testa på hur det är att ta sig fram i Stockholm med en simulerad syn- och rörelsenedsättning, berätta mer!

- Alla byggprojektledare på min enhet, det vill säga vi som ansvarar för projektering och byggnation på allmän platsmark, erbjuds att gå denna kurs. Övningarna ska dels ge oss bättre förståelse för hur det är att ta sig fram med funktionsnedsättning i vår stad, men även ge oss vägledning i hur vi kan göra rätt från början. Vi vill ju att så många som möjligt ska kunna ta del av de allmänna platserna vi bygger.

Vad var det mest tänkvärda och lärorika som deltagarna fick med sig från utbildningen?

- Det vi pratade mycket om under debriefingen var hur brant man uppfattade alla lutningar, även de minsta, under båda övningarna. Dessutom insåg man snabbt hur mycket de ”enkla” hjälpmedlen gör, att övergångsstället är rätt nedfräst, att alla markeringar är rätt och att hjälppilar finns vid gå-över-knappen vid övergångsställen. För oss var detta en oerhört viktig lärdom, då vi i framtiden just ska tänka på de små sakerna vid en projektering som gör stor skillnad i verkligheten.

På vilket sätt omvandlar deltagarna sin nya kunskap så att den når ut i verksamheten?

- Vårt ansvar som byggprojektledare är att se till att staden och dess medborgare får den bästa tänkbara allmänna plats att vistas på, allt från gator och torg till lekplatser och andra rekreationsytor. Det är väldigt många viljor, policys, tekniska och ekonomiska krav som ska tas hänsyn till. Den ökade kunskapen från just denna kurs gör att vi ett tidigt skede kan börja ”tänka” och projektera rätt. Det satte även igång en diskussion på enheten om hur vi i andra delar av vårt jobb kan få in tillgänglighetstänket, till exempel genom att ta fram en handbok vid projektering, samt att titta på möjligheten att få våra handlingar granskade i större utsträckning än i dag, istället för att utföra kontroller av redan färdigställda projekt.